Nima Yushij

nima yushij - Nima Yushij

نیما

(مُناسب برایِ فارسی آموزانِ سَطح C1)

برایِ یادگرفتنِ یک زبان، اَنگیزه ها، دَلیل ها و خواسته هایِ گوناگونی وُجود دارد. گاهی فارسی آموزان برایِ کار یا داشتنِ پِیوَند با خانواده هایِ ایرانی زبان فارسی را می آموزند و گاهی نیز به خاطرِ عَلاقه اشان به اَدبیاتِ فارسی، این زبانِ شَعر و اَدب را یاد می گیرند. ما در فارسیموند تَلاش می کنیم تا برای همه ی فارسی آموزان فَضایی ایجاد کنیم تا هَمگی از یادگیری زبان فارسی لِذَّت بِبَرند. یکی از این کارها، شِعر و داستان خوانی با فارسی آموزانِ سطحِ پیشرفته است.

Nima

(Farsi Level: C1)

Language learners usually have different reasons, motivations, and expectations for learning a language. Some Farsi learners are learning the language for work or because of having Persian-speaking relatives. Some others are interested in learning Farsi to read Persian literature and poetry. In Farsimonde, we do our best to use various teaching materials to fulfill all the demands and make learning Farsi enjoyable for everyone. One of these amusing materials is short stories and poems for advanced levels.

بسیاری از کسانی که با زبانِ فارسی آشنایی دارند، شاعرانِ کلاسیکِ فارسی زبان مانند مولانا، حافِظ، سَعدی یا خَیام را می شِناسند. اما اَدبیاتِ معاصر فارسی شاید برای غیرِایرانی ها کَمتر شِناخته شده باشد. برای همین، ما برای روزِ بُزُرگداشتِ «نیما یوشیج»، پِدرِ شعرِ نویِ فارسی، با فِیضا بِتول آیدین، از فارسی آموزانمان که در دانشگاهِ اَلزَهرایِ تهران دوره یِ کارشِناسیِ ارشدِ ادبیات فارسی را به پایان رسانده است، به گُفتِگو نِشَستیم تا دیدگاه هایِ او را درباره ی آثارِ نیما بدانیم.

For many Farsi learners, Xayyâm, Sa’di, Hâfez, and Rumi are familiar names; but modern Persian literature might be less known to non-Persians. Therefore, we had a conversation with one of our previous Farsi learners, Feyza Betül Aydın, to introduce and commemorate “Nima Yushij” on his birthday. Feyza, who had accomplished her Master’s in Persian Literature at Alzahara University in Tehran, reviews one of Nima’s short stories and gives her interpretations.

شعر نیما

علی اِسفندیاری، نیما یوشیج، در بیست و یک آبان هزار و دویست و هفتاد و شش، در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. در نوجوانی سُرودنِ شعر را با سَبکِ خُراسانی آغاز کرد. اما ذِهنِ پویا و ساختارشِکَنَش او را بَر آن داشت تا ساختارِ شعرِ کلاسیکِ فارسی را به چالِش بِکِشد و سبک و قالبی نو برای شعرِ فارسی بسازد تا مُتناسِب با ایرانِ مُعاصرِ بعد از انقلابِ مشروطه باشد. شاعرانِ طرفدارِ سبک هایِ کُهَن، نتیجه یِ چند کوششِ نُخُستِ نیما را به سُخره گرفتند. اما انتشارِ مَنظومه ی اَفسانه در سال هزار و سیصد و یک، نُقطه ی عَطفی در شعر فارسی و آغازی برای ایجادِ سَبک های نو مانندِ شعرِ نیمایی و شعرِ سپید می شود. به همین دلیل، به نیما لقبِ پدرِ شعرِ نویِ فارسی را داده اند.

Nima’s Poetry 

‘Ali Esfandiyâri, known as Nimâ Yušij, was born in November 1895 in Yush, a small village in Mazandaran Province. He started his work by composing poems in the Khorasani style. But his inquisitive and revolutionary mind made him question the dominant forms of classic poetry and search for new forms and styles adaptable to the changing society of Iran after the Constitutional Revolution. The advocates of classic poetry ridiculed Nima’s first attempts. But in 1920, Nima published his long poem, Afsâne(h), a milestone in modern Persian poetry leading to the birth of “Nimayi” and “Sepid” styles. Thus, Nima was nicknamed the Father of Modern Persian Poetry.

نیما کودکیش را در جنگل های سَرسبزِ شمالِ ایران گذرانده و پِیوندِ ژَرفی با طَبیعت داشته است. او نَمادهای طبیعی را به شکلی رَمزآلود برایِ بازتابِ تَفکراتش درباره ی جامِعه ی آن روزهایِ ایران به کار می برده است. اما بعد از هشتاد سال، شعرِ او همچنان وَهم آلود، به روز و قابلِ تَعمیم دادن به جهانِ امروزی است. در زیر نمونه ای از شعرِ نیما با نام «ریرا» را می خوانیم. در زبانِ مازندرانی، ریرا نام پرنده ای کوچک است. ریرا همچنین زنی است که سرسبزی را به جنگل های مازندارن آورده است.

Nima grew up in Mazandaran, in the north of Iran, encircled by green woods; therefore, he deeply understood nature. His poems are full of the symbolic use of natural elements used mysteriously to reflect his thoughts about Iran’s society. However, after almost eighty years, his poems remained illusional and generalizable to modern communities. Here we read one of his most mystic poems. Nobody knows to whom Rira refers. “Rira” is a small bird name and, in old Persian mythology, is a woman who brought greenery to Mazandaran. It is also a female name.

Easy Translation

Rirâ
A sound is coming tonight,
Behind the “kâč,” where the dam
With its darkness-reflecting water,
Brings an image of desolation to the eyes.
As if someone is singing.
But this is not a human voice.

With all my euphoric senses
I have heard the voice of men,
Encircled in the heavy nights.
Heavier than my sorrows.
And I have learned all the songs by heart.
One night on a boat
They sang with such gloom,
That I still see
The awes of the sea
In my dreams.

Rira,
Rira feels like singing tonight,
She is not herself
She has gone with her voice,
Singing no longer.

Transcription

rirâ,
sedâ miâyad emšab
az pošt-e “kâč” ke(h) band-e âb
barq-e siyâh-tâbaš tasviri az xarâb
dar čašm mikešânad.
guyâ kasist ke(h) mixânad.
amma sedâye âdami in nist.
bâ nazm-e hušrobâyi man
âvâzhâye âdamniyan râ šenide(h)am,
dar gardeš-e šabâni sangin.
ze anduh-hâye man sangintar.
va âvâzhâye âdamiyân râ yeksar
man dâram az bar.
yek šab darun-e qâyeq, deltang,
xândand ânčenân
ke(h) man hanuz heyabt-e daryâ râ
dar xâb
mibinam.
rirâ,
rirâ, dârad hâvâye anke(h) bexânad,
dar in šab-e siyâh.
u nist bâ xodaš,
u rafte(h) bâ sedâyaš,
ammâ xândan nemitâvânad.

  نمونه ای از شعرِ نیما یوشیج

ریرا
صدا می آید اِمشب
از پشتِ «کاچ» که بَندِ آب
بَرقِ سیاه-تابَش تَصویری از خَراب
در چَشم می کِشاند.
گویا کسی است که می خوانَد.
اما صدایِ آدمی این نیست.
با نَظمِ هوشرُبایی من،
آوازهای آدمیان را شنیده ام
در گردشِ شَبانی سَنگین
زِ اندوه های من سنگین تر.
و آوازهایِ آدمیان را یِکسَر
من دارم از بَر.
یک شب دَرونِ قایق، دِلتَنگ
خواندند آنچنان،
که من هنوز هِیبَتِ دریا را
در خواب
می بینم.
ریرا
ریرا دارد هوایِ آنکه بخواند
در این شبِ سیاه.
او نیست با خودش،
او رفته با صدایش،
اما خواندن نمی تواند.

Nima Yushijs Poem: Rira – Voice: Ahmad Shamlou

نَثرِ نیما

نیما علاوه بر شعر، داستان هم می نِوشت. او برایِ کودکان هم کتاب هایی به یادگار گذاشته است، «توکایی در قَفَس» و «آهو و پَرنده ها» با تصویرسازی های زیبای «بهمن دادخواه».

«توکایی در قَفس» داستان پَرَنده ای است که به خاطرِ صدای گونوازش اَسیر شده است. صاحِبش در اِزای آب و دانه هر روز از او می خواهد برایش آواز بخواند. زندگیِ توکا سخت نیست، اما دِلش برای پرواز بر بالایِ کوهِستان و آزادی تَنگ شده است. توکا از صاحبش می خواهد تا او را آزاد کند و البته که صاحِب نمی پَذیرد. توکا، از حِیواناتِ جنگل می خواهد به او کمک کنند تا از قفس رها شود. اما هیچ یک از آنها با توکا هَمکاری نمی کنند. آنها فکر می کنند که توکا خودش به قفس افتاده و حالا نیز باید خودش از زِندانش خارج شود. در آخَر، توکا با تَلاش و سَرسَختی خودش، میله های قَفس را از هم باز می کند و در آسمان آبی پرواز می کند.

Nima’s Pros

Although Nima is famous for his poetry, he was also a good writer. He wrote two short stories for children, “Tukâyi dar Qafas” and “Âhu va Parande(h)hâ” illustrated by “Bahman Dâdxâh.”

“Tukâyi dar Qafas” is a story of a bird imprisoned for her dulcet voice. Her prisoner gives her food and a warm cage for her pleasant songs. Tukâ has a convenient life but has missed her freedom and flying over mountains. She pleads with her prisoner to free her; of course, he does not accept. Tukâ begs all the other animals to help her escape the cage. But they remind her that she is trapped because of the idea of easy food; therefore, she has to find her way out by herself. Ultimately, Tukâ breaks the bars of the cage and flies toward the blue sky.

فیضا، بخشی از این داستان را برایِ فارسیموند خوانده است. او دیدگاه های جالبی درباره ی این داستان دارد. تَعبیرهایِ ادبی داستان را به خوبی توضیح می دهد و بَرداشت های خودش از داستان را برایمان بازگو می کند. در انتها نیز پیشنهادهایی برای فارسی آموزان دارد. با هم این ویدیو را تماشا می کنیم.

Feyza has read a part of this story for Farsimond’s audiences and explained her interpretations of the story. She has some recommendations for Farsi learners at the end of the conversation. Let’s watch this video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

اگر شما هم به فرهنگِ ایرانی، ادبیات فارسی، زندگی روزمره و اخبارِ ایران، و گُفتگو درباره ی شعرها و داستان های فارسی علاقه دارید، با مدرسانِ زبانِ فارسی در فارسیموند تَماس بگیرید و تجربه هایِ خود از یادگیری فارسی  را نیز در بَخشِ نَظرات با ما به اِشتراک بُگذارید.

If you are interested in Iranian culture, Persian literature, daily life and news in Iran, and talking about Persian poetry and prose, contact our Farsi tutors. Please share your experiences of learning Farsi in the comments.